• darkblurbg
  Kan jíj zonder advocaat?!

 • darkblur
  Uitleg:

  ● Vijf stellingen: "juist" of "onjuist"
  ● 30 seconden voor een antwoord
  ● Startscore: 1000 punten
  ● Fout antwoord: - 100 punten
  ● Goed antwoord: + 200 punten
  ● Wees snel: aftrek met het verstrijken van de seconden

  ● Geen flauw idee?
          "rechtsbijstand": voorkom puntenaftrek
  ● Zeker van je zaak?
          "verdubbelaar": dubbele (min)punten

  Rank je score en win: "De wet in gewoon Nederlands".
  mr. Dol
 • slidebg2
  (1/5)
  ONDERNEMINGSRECHT  Een Ondernemingsraad kan besluiten van een vennootschap blokkeren.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Elk bedrijf met meer dan vijftig werknemers hoort een Ondernemingsraad te hebben (2 WOR), wat in het buitenland overigens maar vreemd wordt gevonden. Een Ondernemingsraad brengt de werknemers zeggenschap met betrekking tot belangrijke besluiten. Doorgaans gaat het om een adviesrecht, maar waar besluiten werknemers raken geldt soms zelfs een instemmingsrecht (27 WOR). Wil de ondernemer het besluit toch uitvoeren dan is toestemming van de rechter nodig.
  mr. Rotshuizen

  999

 • slidebg2
  (2/5)
  ONDERNEMINGSRECHT  Voor de oprichting van een besloten vennootschap is een Verklaring omtrent het gedrag (“VOG”) nodig.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  Om fraude te voorkomen, gold in het verleden bij de oprichting van een rechtspersoon de voorwaarde van een Verklaring Omtrent het Gedrag (“VOG”); de notaris mocht zonder een VOG de oprichtingsakte niet passeren. Omdat de voorwaarde gemakkelijk was te omzeilen door bij de oprichting gebruik te maken van een stroman, is de eis van een VOG per 1 juli 2011 komen te vervallen. In plaats daarvan geldt sindsdien een systeem van continue toetsing door Dienst Justis.
  mr. Dol

  999

 • slidebg2
  (3/5)
  BESTUURSRECHT  In de Gemeente Leeuwarden is een straatbarbecue tot 300 deelnemers (in beginsel) niet vergunningplichtig.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Vergunningsregels met betrekking tot straatbarbecues zijn terug te vinden in de Beleidsregel Buitenevenementen Gemeente Leeuwarden. Mits voldaan aan een aantal redelijke voorwaarden - daaronder: niet bedrijfsmatig schenken van alcohol, in de weekenden durend tot 01.00 uur en tot maximaal 300 deelnemers - kan worden volstaan met een melding en is de barbecue niet vergunningplichtig.
  mr. Van Schravendijk

  999

 • slidebg2
  (4/5)
  STRAFRECHT  De dief van een schaap riskeert zes jaar gevangenisstraf.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Diefstal, of in de juiste juridische bewoording “wederrechtelijke toe-eigening”, is strafbaar gesteld in artikel 310 Sr. Op diefstal staat volgens de delictsomschrijving een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren. In artikel 311 Sr. worden vervolgens enkele strafverzwarende omstandigheden genoemd - daaronder de situatie waarin het gestolene vee betreft - waarbij de straf zelfs kan oplopen tot zes jaren (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf.
  mr. Van der Goot

  999

 • slidebg2
  (5/5)
  FINANCIEEL RECHT  De Bitcoin is een wettig betaalmiddel.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  De Bitcoin heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Sinds kort kent Nederland zelfs haar eerste Bitcoinmiljonairs. In de jurisprudentie is de vraag aan de orde gekomen naar de (juridische) duiding van de Bitcoin; is de Bitcoin geld of een wettig betaalmiddel? De rechtbank Overijssel oordeelde van niet (JOR 2014/266). Het enig wettig betaalmiddel in de Eurozone is de euro. De Bitcoin is veeleer een ruilmiddel zoals goud of zilver.
  mr. Dol

  999

 • darkblurbg

  Ranking bekijken? Vul uw gegevens in.
  Voornaam:
  Achternaam:
  Bedrijf:
  E-mailadres:
  Informatie van ons ontvangen:  
  Akkoord privacyregelement:


      


 • slidebg8
  KLASSEMENT