• darkblurbg
  Kan jíj zonder advocaat?!

 • darkblur
  Uitleg:

  ● Vijf stellingen: "juist" of "onjuist"
  ● 30 seconden voor een antwoord
  ● Startscore: 1000 punten
  ● Fout antwoord: - 100 punten
  ● Goed antwoord: + 200 punten
  ● Wees snel: aftrek met het verstrijken van de seconden

  ● Geen flauw idee?
          "rechtsbijstand": voorkom puntenaftrek
  ● Zeker van je zaak?
          "verdubbelaar": dubbele (min)punten

  Rank je score en win: "De wet in gewoon Nederlands".
  mr. Dol
 • slidebg2
  (1/5)
  FINANCIEEL RECHT  De Bitcoin is een wettig betaalmiddel.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  De Bitcoin heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Sinds kort kent Nederland zelfs haar eerste Bitcoinmiljonairs. In de jurisprudentie is de vraag aan de orde gekomen naar de (juridische) duiding van de Bitcoin; is de Bitcoin geld of een wettig betaalmiddel? De rechtbank Overijssel oordeelde van niet (JOR 2014/266). Het enig wettig betaalmiddel in de Eurozone is de euro. De Bitcoin is veeleer een ruilmiddel zoals goud of zilver.
  mr. Dol

  999

 • slidebg2
  (2/5)
  INSOLVENTIERECHT  Je kunt al om één (grote) schuld failliet worden verklaard.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  De Faillissementswet stelt als voorwaarde voor faillietverklaring de pluraliteit van schuldeisers (1 Fw); een schuldenaar moet ten minste nog een tweede schuldeiser ‘achter zich aan’ hebben om failliet verklaard te kunnen worden. De omvang van de schuld doet niet ter zake en de vordering hoeft zelfs niet opeisbaar te zijn. In de praktijk betekent de eis van pluraliteit voor de advocaat speuren naar een steunvorderin; bellen met deurwaarders en zoeken in openbare registers.
  mr. Terpstra

  999

 • slidebg2
  (3/5)
  VASTGOEDRECHT  Een zendmast in een weiland wordt eigendom van de grondeigenaar.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Van belang zijn de regels omtrent zogenoemde ”verticale natrekking” (3:3 jo 5:20 BW). De natrekkingsregels brengen met zich dat een eigenaar van een onroerende zaak ook eigenaar wordt van de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn, of worden, verenigd. Eigenaar van de zendmast is in beginsel dan ook de grondeigenaar. In de praktijk wordt een recht van opstal gevestigd om de verticale natrekking te voorkomen (5:101 BW).
  mr. Albayrak

  999

 • slidebg2
  (4/5)
  GEZONDHEIDSRECHT  Een gebleken kwakzalver kan door het medisch tuchtcollege worden verboden het beroep nog langer uit te oefenen.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  Het medisch tuchtcollege kan slechts de zorgverleners waarvoor inschrijving in het zogenoemde BIG-register is voorgeschreven (47 Wet BIG) ‘straffen’ met de maatregelen genoemd in artikel 48 Wet BIG. Alternatieve genezers, “kwakzalvers”, vallen daarmee (doorgaans) buiten het bereik van het tuchtcollege, wat verklaart waarom de ‘Jomanda’s’ van deze wereld veelal vrij spel hebben. In theorie is er sanctionering door de strafrechter maar in de praktijk gebeurt dat maar zelden.
  mr. Grondsma

  999

 • slidebg2
  (5/5)
  ALGEMEEN CIVIEL  Wie vandaag de Nachtwacht steelt, is over dertig jaren de rechtmatige eigenaar.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Bijzonder is de regel dat een bezitter, (ook) wanneer hij het bezit te kwader trouw heeft verkregen door diefstal, na twintig jaren eigenaar wordt van zijn buit (3:105 jo. 306 BW). Voor cultuurgoederen zoals de Nachtwacht is de termijn verlengd tot dertig jaar (3:310b BW). De wetgever vindt dat rechtvaardigheid na verloop van tijd moet wijken voor rechtszekerheid. In de juridische wereld zijn de meningen over de regel dan wel verdeeld (J.E. Jansen, 2011), de regel geldt nog altijd.
  mr. Hoelen

  999

 • darkblurbg

  Ranking bekijken? Vul uw gegevens in.
  Voornaam:
  Achternaam:
  Bedrijf:
  E-mailadres:
  Informatie van ons ontvangen:  
  Akkoord privacyregelement:


      


 • slidebg8
  KLASSEMENT