• darkblurbg
  Kan jíj zonder advocaat?!

 • darkblur
  Uitleg:

  ● Vijf stellingen: "juist" of "onjuist"
  ● 30 seconden voor een antwoord
  ● Startscore: 1000 punten
  ● Fout antwoord: - 100 punten
  ● Goed antwoord: + 200 punten
  ● Wees snel: aftrek met het verstrijken van de seconden

  ● Geen flauw idee?
          "rechtsbijstand": voorkom puntenaftrek
  ● Zeker van je zaak?
          "verdubbelaar": dubbele (min)punten

  Rank je score en win: "De wet in gewoon Nederlands".
  mr. Dol
 • slidebg2
  (1/5)
  GEZONDHEIDSRECHT  Een gebleken kwakzalver kan door het medisch tuchtcollege worden verboden het beroep nog langer uit te oefenen.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  Het medisch tuchtcollege kan slechts de zorgverleners waarvoor inschrijving in het zogenoemde BIG-register is voorgeschreven (47 Wet BIG) ‘straffen’ met de maatregelen genoemd in artikel 48 Wet BIG. Alternatieve genezers, “kwakzalvers”, vallen daarmee (doorgaans) buiten het bereik van het tuchtcollege, wat verklaart waarom de ‘Jomanda’s’ van deze wereld veelal vrij spel hebben. In theorie is er sanctionering door de strafrechter maar in de praktijk gebeurt dat maar zelden.
  mr. Grondsma

  999

 • slidebg2
  (2/5)
  VASTGOEDRECHT  Een zendmast in een weiland wordt eigendom van de grondeigenaar.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Van belang zijn de regels omtrent zogenoemde ”verticale natrekking” (3:3 jo 5:20 BW). De natrekkingsregels brengen met zich dat een eigenaar van een onroerende zaak ook eigenaar wordt van de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn, of worden, verenigd. Eigenaar van de zendmast is in beginsel dan ook de grondeigenaar. In de praktijk wordt een recht van opstal gevestigd om de verticale natrekking te voorkomen (5:101 BW).
  mr. Albayrak

  999

 • slidebg2
  (3/5)
  GEZONDHEIDSRECHT  Het is aan de patiënt om te bewijzen dat de arts fouten heeft gemaakt.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  In de regel is het aan de eiser om zijn vordering te onderbouwen en om bewijs te leveren (150 Rv). Uitzondering is de omkering van de bewijslast. Als het gaat om ‘medische missers’, geldt dan de regel of de uitzondering? Anders dan wel wordt gedacht geldt de hoofdregel; de patiënt moet de fout van de arts bewijzen. De patiënt wordt echter wel geholpen door een ‘verzwaarde steltplicht’ die met zich brengt een arts - meer dan gebruikelijk - openheid van zaken moeten geven (LJN BN6933).
  mr. Geense

  999

 • slidebg2
  (4/5)
  INSOLVENTIERECHT  Verkeersboetes staan aan een beroep op schuldsanering - en daarmee een ‘nieuwe start’ - in de weg.

  999

 • slidebg1
  De stelling is JUIST

  Wie er financieel een potje van heeft gemaakt, kan een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (“Wsnp”). Je zult dan drie jaren op een ‘houtje’ moeten bijten en geld moeten verdienen voor crediteuren, maar na afloop kom je in aanmerking voor - in de wettelijke bewoording - een ‘schone lei’ (358 Fw). Voor toelating tot de Wsnp, je moet het wel verdienen, is vereist dat schulden te goeder trouw zijn ontstaan (288 Fw). Zijn er (substantiële) verkeersboetes dan zal het verzoek op deze eis van de goede trouw worden afgewezen.
  mr. Knegtering

  999

 • slidebg2
  (5/5)
  GEZONDHEIDSRECHT  Het medisch tuchtcollege bestaat voor het merendeel uit artsen.

  999

 • slidebg1
  De stelling is ONJUIST

  Het medisch tuchtcollege bestaat volgens de Wet BIG uit twee rechtsgeleerden en drie “leden-beroepsgenoten” (55 Wet BIG). Betreft de klacht van een patiënt het handelen van een verpleegster, dan bestaat het college dus uit twee rechtsgeleerden en drie verpleegsters; niet per se artsen. De samenstelling van het college varieert dus naar gelang het beroep van de beklaagde.
  mr. Westra

  999

 • darkblurbg

  Ranking bekijken? Vul uw gegevens in.
  Voornaam:
  Achternaam:
  Bedrijf:
  E-mailadres:
  Informatie van ons ontvangen:  
  Akkoord privacyregelement:


      


 • slidebg8
  KLASSEMENT